Alexandrias VännerProtokoll vid Föreningen Alexandrias Vänners extra årsmöte 2003

Inledning

Vid ordinarie årsmöte den 27 mars 2003 bordlades tre beslutspunkter (paragraferna 6, 7 och 8) p.g.a. att underlag saknades, eftersom kassören Lars Olsson varit sjuk en längre tid.

Vid dagens extra årsmöte togs dessa punkter upp ånyo:

Följande punkter behandlades (se årsmötesprotokoll av den 27/3 2003):

§ 6: Bokslut och balansräkning presenterades i Lars Olssons frånvaro av HKS. Dessa godkändes enhälligt av församlingen

§ 7: Revisorn redogjorde för sin granskning, hade inga anmärkningar utom att han önskar numrerade styrelsemötesprotokoll i framtiden.

§ 8: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av församlingen enhälligt.

Vid protokollet: Justeras: Revisor:
Annica DahlströmRobin Hägg Jan-Åke Sandberg


Uppdaterad senast:
2004-01-23