Alexandrias VännerFöredragningslista vid FAVs årsmöte den 28 mars 2006

Lokal: Sal T302, Arkeologiska Institutionen, Olof Wijksgatan 6
Tid: kl. 18.00

1) Årsmötets öppnas
2) Kallelsens stadgeenliga utlysande
3) Godkännande av dagordningen
4) Val av mötesfunktionärer, ordförande, sekreterare och justeringsperson
5) Verksamhetsberättelse för 2005 (pdf) (A. Dahlström)
6) Bokslut och balansräkning för år 2005 (Ulf Tebelius)
7) Revisors berättelse (Sören Rydén)
8) Ansvarsfrihet för styrelsen
9) Val av ny styrelse; valberedningens förslag
10) Val av revisorer; valberedningens förslag
11) Val av ny valberedning
12) Medlemsavgifter för 2007
13) Medlemsförteckningen och e-mailadresser (Ulf Tebelius)
14) Föreningens stadgar på svenska (pdf) (A. Dahlström)
15) Webbsidan, vad bör den innehålla? (Angelica Schneidler-Larsson)
16) Information om aktiviteter vid BibAlex (Hans Kr. Simensen)
17) Information om planerade aktiviteter 2006-2007 (A. Dahlström)
18) Övriga ärenden
19) Mötet avslutas

Efter årsmötet föredrag av Ulf Tebelius och Hans Nyman; kl. 19.00: "Aktuella vattenfrågor i östra Medelhavsområdet".

Uppdaterad senast:
2006-03-10