Alexandrias VännerFöredragningslista vid FAV:s årsmöte den 10 mars 2005

Lokal: Seminarierummet, Universitetsbiblioteket
Tid: kl 18.00

 1. Årsmötet öppnas
 2. Kallelsens stadgeenliga utlysande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av mötesfunktionärer
 5. Verksamhetsberättelse för 2004
 6. Bokslut och balansräkning för 2004
 7. Revisors berättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ny styrelse
 10. Val av revisorer
 11. Val av ny valberedning
 12. Medlemsavgifter för 2006
 13. Medlemsförteckningen och e-mailadresser
 14. Information om aktiviteter vid BibAlex
 15. Information om planerade aktiviteter 2005-2006
 16. Övriga ärenden
 17. Mötet avslutas


Uppdaterad senast: 2005-02-28