Alexandrias VännerProtokoll vid Föreningen Alexandrias Vänners årsmöte 2003

Se även Protokoll vid extra årsmöte den 22 oktober 2003

Tid: torsdagen den 27 mars 2003, kl. 18.15-19.00.

Plats: Göteborgs universitet, Klassiska institutionen, Olof Wijksgatan 6, rum 307.

 1. Årsmötets öppnande.
  Föreningens ordförande, Annica Dahlström, öppnade årsmötet. Dahlström meddelade att föreningens kassör, Lars G. Olsson, inte kunde närvara p.g.a. sjukdom.


 2. Utlysning av årsmötet. Förklarades årsmötet vara utlyst i stadgeenlig ordning.


 3. Dagordning. Godkändes den föreslagna dagordningen med undantag för punkterna 6-8, vilka p.g.a. kassörens sjukdom måste bordläggas till ett senare extra årsmöte.


 4. Val av mötesfunktionärer. Valdes Annica Dahlström som ordförande för årsmötet.
  Valdes Sune Persson till sekreterare under årsmötet.
  Valdes Claes Ullner och Mohamed Hassan som justeringsmän.

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2002 godkändes och skall undertecknas av samtliga styrelseledamöter.


 6. Bokslut och balansräkning. I brist på relevanta handlingar (på grund av kassörens frånvaro) bordlades denna fråga.


 7. Revisorns redogörelse. Bordlades av samma skäl som ovan (punkt 6).


 8. Styrelsens ansvarsfrihet. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2002 bordlades av samma skäl som ovan (punkt 6).


 9. Val av styrelse. Valdes till ordinarie ledamöter av Föreningens styrelse: Annica Dahlström (ordförande), Sune Persson (vice ordförande och vice sekreterare), Hans Kristian Simensen (sekreterare), Ulf Tebelius (kassör) samt Robin Hägg (programansvarig) och Angelica Schneidler-Larsson (ansvarig för Föreningens hemsida).
  Den avgående kassören Lars G. Olsson avtackades för nedlagt arbete.


 10. Val av revisor. Valdes Jan Åke Sandberg och som suppleant för denne Claes Ullner.


 11. Val av valberedning. Omvaldes Ingegerd Bauder, Sylvia Hassan och Peter Bergström.


 12. Medlemsavgift. Beslöts om oförändrade medlemsavgifter för år 2003, d.v.s. 150 kronor för vuxen, 50 kronor för studerande samt 50 kronor för familjemedlemmar.


 13. Information. Informerade Annica Dahlström om
  a) ScanComs verksamhet och aktiviteter kring Bibliotheca Alexandrina (verksamhetsberättelsen);
  b) Föreningens samarbete med Västra Götalandsregionen;
  c) kommande utställningar.
  Informerade Sune Persson om
  d) Peace College och eventuellt förläggande av en av dess kurser till Alexandria och samtal om detta på Svenska institutet i Alexandria och på Norges ambassad i Kairo den 3 mars 2003.


 14. Planerade aktiviteter. Informerades om planerad resa till Egypten med Jambo Tours och Leif Hjärre i oktober 2003.


 15. Övriga ärenden. Beslöts att till styrelsen adjungera Sylvia Hassan och Mohamed Hassan i deras egenskap av klubbmästare.


 16. Årsmötets avslutande. Förklarade Annica Dahlström årsmötet avslutat samt inbjöd till det efterföljande föredraget av Leif Hjärre.

Vid protokollet: Justeras: Justeras:
Sune Persson, mötessekreterareClaes Ullner Mohamed Hassan


Uppdaterad senast:
2004-01-23