Föreningen Alexandrias Vänner

Org.nr. 516406-0120

Räkenskapsåret 1011-01-01 – 2011-12-31

Protokoll

Årsmöte

2012-03-27

 

Plats: Olof Wijksgatan 6, Göteborg

§ 1. Årsmötet öppnades av ordföranden Annica Dahlström, som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. 36 medlemmar registrerades vid entrén. En deltagarlista cirkulerades under mötet.

§ 3. Det konstaterades att årsmötet är i behörig ordning sammankallad.

§ 4. Årsmötet förklarade dagordningen godkänd.

§ 5. Att såsom ordförande leda dagens möte valdes Annica Dahlström.

       Att föra dagens protokoll valdes Leif Norberg.

       Att justera protokollet valdes Else-Marie Fänge och Jan-Åke Sandberg.

§ 6. Föreningens verksamhetsberättelse för 2011 föredrogs och fastställdes.

§ 7. Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning för det gångna räkenskapsåret 

       föredrogs.  I ny räkning överförs årets förlust på 918 kr.  Årsredovisningen med resultat - och

       balansräkningar fastställdes.

§ 8. Revisorns revisionsrapport föredrogs.

§ 9. Årsmötet beslöt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna

       året.

§ 10. Valberedningens Sune Persson lämnade följande förslag på styrelse under året 2012:

Ordförande

Annica Dahlström

Omval

Vice ordförande

Hans Nyman

Omval

Sekreterare

Ingrid Gunberg

Omval

Kassör

Leif Norberg

Omval

Ledamot, programansvarig

Robin Hägg

Omval

Ledamot

Hans Kristian Simensen

Omval

Ledamot, suppleant

?

 

Ledamot, suppleant

?

 

Ledamot, adjungerad, webb-ansvarig

Lars G. Olsson

Omval

Revisor

Bengt Holmén

Omval

Revisor, suppleant

Sören Rydén

Omval

Valberedning

Sune Persson

Omval

Valberedning, suppleant

Eva Knudsen

Omval

 

Förslaget fastställdes, med reservation för de två suppleanterna som valberedningen ännu inte kunnat nå.

Föreningen tecknas av styrelsens ordförande (Annica Dahlström) och styrelsens kassör (Leif Norberg) var för sig.


 

§ 11. Medlemsavgiften för 2012 föreslogs vara oförändrad, vilket fastställdes.

          Medlemsavgiften för 2012 är därför fortfarande:

§ 12. Antalet betalande medlemmar var den 31 december 2011 73 st. Medlemmarna påmindes om att till kassören anmäla sina e-postadresser, om sådan finns.

§ 13. Meddelades att det för tillfället är tekniska problem med föreningens hemsida som gör att innehållet inte kan uppdateras. Felsökning pågår.

§ 14. Påmindes om att det behövs fler aktiva inom hanteringen av de populära eftersitsarna.

§ 15. Övriga ärenden

a)      Informerades om ett initiativ från David Wardrop, ordförande i International Friends of Alexandria, att varje nationell förening sänder ett brev till den egyptiska ambassaden i sitt hemland, med anledning av den politiska utvecklingen i Egypten med risk att Biblioteket i Alexandria förlorar sin oberoende ställning.

b)      Medlemmen Margareta Törngren  informerade om att hon har skrivit en historik över den svenska Föreningen Alexandrias Vänner, som hon tillägnar föreningen. Historiken kommer att publiceras på föreningens hemsida.

§ 16. Årsmötet avslutades.

 

Vid protokollet                                                                                     Justeras

 

 

Leif Norberg                                                                                          Else-Marie Fänge

 

 

Bilagor:

·         Verksamhetsberättelse

·         Resultat – och balansräkning